Petőfi Sándor Általános Iskola Dorog

 

Iskolánk képzési formái

 
Sportiskolai képzés, évfolyamonként egy osztályban, iskolaotthonos formában.

  

Ezen osztályainkban fő céljaink közé tartozik az egészségnevelés, az egészségmegőrzés élethosszig tartó lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében indítjuk a közoktatási típusú sportiskolai nevelés és oktatás programját az arra vállalkozó és alkalmas tanítványaink számára. Ezzel célunk a gazdag dorogi sporthagyományokra építve a labdarúgás, a kézilabda, a birkózás és újabb adottságainkra építve az úszás sportágakban az utánpótlás biztosítása, a tehetségek felfedezése és útnak indítása. Minden tanulónk számára kívánjuk biztosítani a sport személyiségfejlesztő sajátosságait a mindennapos testedzésen, a sportjátékok megismerésének lehetőségén és a versenyeztetésen keresztül. Ezen osztályainkban a jelentkezők egy szintfelmérés után kerülhetnek be.

  

Miért érdemes sportiskolai osztályt választani?

  

 • Szakképzett testnevelők tanítják a tantárgyat a legszenzitívebb fejlődési szakaszban

 • A Petőfiben jó a testnevelés tantárgy infrastrukturális helyzete (fedett és szabadtéri létesítmények)

 • A játékos mozgásanyag élmény-centrikussá teszi az órákat

 • A testnevelés és a sport nevelő hatása folytán a gyermek megszokja a következetességet és a szabály betartás szükségességét, a mentális fejlődése egészséges úton halad
 •  A sportiskolai képzés valóban a sportban tehetséges gyerekek felismerését szolgálja, mert a tehetséget nem neveljük, hanem felfedezzük és utána gondozzuk

  A 10 éves kortól történő kötelező sportágválasztás sokkal adekvátabb lesz, mint a korábbi sportágválasztások (Természetesen a korábban sportegyesületben már sportolók folytathatják ott edzéseiket)

 •  A sportiskolán belül az iskolai sportkörök lehetővé teszik azoknak a gyerekeknek a sportolási lehetőségét is, akik nem alkalmasak a versenyszerű sportra, vagy csak később érnek meg

   A sportiskola egy életmód: életvitel mintát ad a gyerekeknek, akik egy egész életen át tudják és szükségét érzik a rendszeres testmozgásnak, tudják és ismerik a testmozgás szükségességét az egészség megőrzésében, tehát a sportiskola hatása valóban egy életre szólhat

 

 

Képzés

 • 1.-4. osztályban egy sokoldalú általános testnevelés, ami nem csak egy-egy sportági specifikumhoz kötődik
 • A sportágválasztás ebben a korban még nem kötelező
   
 • 5. osztálytól a sportágválasztás kötelező, vagy szakosztályokban, vagy az iskolai sportkörökben

 •  A tanulók sportágválasztását a róluk vezetett fejlődési napló segíti
 • A testnevelők a domináns alapképességek alapján megnevezik azokat a sportágakat, amelyek javasolhatók /a gyermeknek
 • Az iskolai sportkörök nem versenysportra készítenek fel elsősorban, de nem zárható ki, hogy egyes tanulók a fejlődésük során akár áttérjenek a versenyszerű sportra és ez a folyamat megfordítva is működik. Azok, akik versenyszerűen sportolnak, de később mégis úgy döntenek, hogy abbahagynák, az iskolai sportkörökben folytathatják a sportot, így a rendszerből nem esnek ki.
   
 • Az iskola tanév végén történő jelentkezés alapján alakítja ki sportköri edzésprogramját

 • A sportiskolai osztályok iskolaotthonos rendszerben működnek, azaz 16 óráig tartanak a foglalkozások. A tanórák a délelőtti-délutáni időszakra elosztva kerülnek tervezésre, így a gyerekek haza már csak gyakorló feladatokat visznek.

 • Az idegen nyelv tanítása már 1 osztályban nyelvi alapozó programunkkal indul, választhatóan angol vagy német nyelven.  
   
 • A heti kötelező 3 órás nyelvoktatás a 4. osztálytól lép be, majd hetediktől lehetőség nyílik heti 5 óra nyelvtanulásra is.

 


 

Hagyományos rendszerű képzésünk évfolyamonként egy osztályban

 
Az ide jelentkező tanulóink napközis vagy iskolaotthonos ellátást kapnak.

  Ezen osztályainkba jelentkező gyermekek ugyanúgy, mint a többi társuk kompetenciaalapú oktatásban részesülnek. Itt is kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra ugyanúgy, mint a kevésbé tehetséges tanulók felzárkóztatására.

 2010-től alapító okiratunknak megfelelően tudjuk fogadni az SNI-s (sajátos nevelési igényű) és BTM-s (beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdő) tanulókat is. Az ő fejlesztésüket, integrálásukat részben saját gyógypedagógusaink, részben külsős, ún. utazó gyógypedagógusok segítségével oldjuk meg.

Fontosnak tartjuk a kompetenciaalapú oktatás kiterjesztését, mely a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztését biztosítja.

  Kiemelt célunk a tehetséggondozás. Ezért iskolánk 2011 októberében csatlakozott a Komárom-Esztergom megyei Lámpás a Tehetségekért Tehetségsegítő Tanácshoz. A közeljövőben szeretnénk elérni, hogy iskolánkban Tehetségpont működjön. A tehetséggondozást elsősorban a sportban, a képzőművészetekben, logikai-, dramaitkus képességek kibontakoztatásában és a KGYTK-s (Kutató Gyermekek Tudományos Köre) versenyen induló, kiemelkedő képességű tanulóinkra terjesztenénk ki.

A következő években áttörés következik be a kulcskompetenciákat előtérbe állító, a kooperatív megismerési technikákkal, témahéttel, projekt módszerrel dolgozó nevelési-oktatási szemléletet illetően, valamint az IKT eszközök folyamatosan bővülő használatában. Erre mind pályázatokkal mind a kollégák továbbképzésével készülünk.

Meghatározóan fontos célunk az esélyegyenlőség biztosítása. A kompetencia alapú oktatás megvalósításával, a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével segítjük a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat. Ezt szolgálja a differenciálás - a tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is segítő – módszertana, amely megjelenik mind a kompetencia alapú oktatásban is.

 Az informatika, a digitális írástudás ismerete napjainkban már elengedhetetlen feltétele annak, hogy tanulóink lépést tartsanak a korunkat jellemző a fejlődéssel. Célunk, hogy készséggé fejlesszük azokat az ismereteket, amik lehetővé teszik a tanulók számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását és az egyre inkább növekvő jelentőségű multimédiás alkalmazások ismeretét, alkalmazását.

 A kompetencia alapú oktatás megvalósításához elengedhetetlen cél a nevelőtestület pedagógiai, módszertani kultúrájának fejlesztése, a módszerek széleskörű megismerése és megvalósítása

 Alapvető célunk a gazdag helyi értékvilág beépítése a pedagógiai programba több szinten is. Először megismertetni kívánjuk tanulóinkat településünk hagyományaival, múltunkkal, jelenünkkel, lehetőségeinkkel egyaránt. Másrészt kamatoztatni kívánunk minden olyan pedagógiai törekvést, amely továbbvihető értékeket hordoz bármely, iskolában fogalmazódott meg az előző időszakban (pl.: a sportkultúra,, 48-as hagyományaink, témaheteink, több hetes projektjeink). Közös értékként foglalkozunk a Dorogon különösen fontos környezeti nevelés kérdéskörével.

   

Miért válasszunk általános tantervű osztályt?

 

A tanulmányi követelmény ugyanaz, csak nincs sportági kötelezettség

 Nem iskolaotthonos, de a törvény által előírt 16 óráig történő kötelező benntartózkodás alapján olyan tanulási-szabadidős programot kínálunk, mely a tanulók érdeklődésének és képességeinek, a tehetséggondozás és felzárkóztatás egyéni és kiscsoportos formáinak is teret biztosít

Új típusú pedagógiai módszerek változatossá teszik a tanítás-tanulás folyamatát (kompetencia alapú oktatás, témahét, 3 hetet meghaladó környezetvédelmi projekt)

 Az órarendbe építve a már elkezdett képességfejlesztő logikai és stratégiai társasjátékok, táblajátékokoktatásánakfelmenő rendszerű folytatása, melyben a logikus matematikai gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás területeinek fejlesztését végezzük

Dramatikus játékkör: az önkifejezés, a kommunikáció fejlesztése érdekében a bábozás és a színjátszás kerül a foglalkozások előtérbe

Kreatív és művészeti körök: tág lehetőséget biztosítunk elsősorban a különböző hónapok neves napjaira épülő tematikával, a gyermekek által jól elsajátítható népi-és iparművészeti technikák alkalmazására (gyöngyözés, mézeskalács, só-liszt gyurma, csuhézás stb.), valamint a magasabb évfolyamokon a képzőművészeti képességek fejlesztésére

Biztosítjuk a sportiskolánál felsoroltakon kívül, további sportkörökben való részvételt

A heti 5 testnevelés órából alsó tagozatban félévente heti 1 óra úszás épül be az órarendbe.

”Mint-a napközi” Az alsós napközis foglalkozásokon 1 óra irányított játék, 1 óra szervezett foglalkozás mellett minimum egy óra önálló tanulási idővel, felsőben tanulószobán 2x60 perces önálló, irányított tanulással biztosítja a következő napra történő felkészülést.

Az érdeklődő tanulók számára felsőbb évfolyamokban művészeti, természettudományi, történelmi, színjátszó, matematika, idegen nyelvi szakköröket indítunk.

Fejlesztő pedagógusaink napi rendszerességgel egyéni fejlesztési tervek alapján segítik a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását.

 
Idegen nyelvi képzés: 1-2-3 évfolyamon nyelvi alapozó programmal indul, mely során heti egy órában a nyelvi környezetben elsősorban a tanulók szókincsét, szituációs helyzetfelismerését fejlesztjük.

4 osztálytól indul heti 3 órában a nyelvoktatás német vagy angol nyelven. A 6. végén szintfelmérő után lehetőség nyílik intenzív, heti 5 óra nyelvtanulásra is.

 

 

ISKOLÁNK-MA

Webdesign